Rezultatai

Pagrindiniai projekto “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” rezultatai: teigiamas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai, kadangi trejose savivaldybėse bus siekiama mažinti jų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus, nes norima priartėti prie šalies didmiesčių ir pagerinti regionų įvaizdį. Visoje valstybės teritorijoje bus vykdoma tolygi ir tvari plėtra. Įgyvendinat regioninės plėtros principą, bus užtikrinta kokybiška, švari ir saugi gyvenamoji aplinka, o dirbant su jaunimu, tuo pačiu išsispręs demografinės problemos bei atsiras geresnės galimybės išlaikyti jaunimą regionuose ir gerinti miestų, miestelių saviraiškos galimybes bei patrauklumą. Galiausiai, projektui pasibaigus, regionų gyventojai suvoks apie įvairias sveiko gyvenimo galimybes.

Projekto stebėsenos rodikliai (rezultatų siekis): 

  • 1300 paslaugas gavusių asmenų skaičius (paslaugas gavęs asmuo – 14-29 m. asmuo, kuriam buvo suteiktos JPSPP paslaugos ir (arba) 14-29 m. asmuo dalyvavęs JPSPP koordinacinio centro veiklose. Skaičiavimo būdas – sumuojami projektų paslaugas gavę ir (ar) įgyvendintuose renginiuose/veiklose dalyvavę 14-29 m. asmenys.) 
  •  4,5 pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis (paslaugas teiks kvalifikuoti sričių specialistai apmokyti JPSPP teikti pagal 8 probleminių sričių algoritmus, adaptuotus savivaldybės sąlygoms. Pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis – paslaugas gavusių asmenų paslaugų vertinimas pagal skalę nuo 1 iki 5. Rodiklis bus nustatomas pagal nuolat atliekamų apklausų suvestines.)
  • 3 JPSPP koordinatoriai, apmokyti atvejo vadybos (atvejo vadybos bus apmokyti apmokyti Biržų rajono, Kėdainių rajono ir Anykščių rajono JPSPP koordinatoriai.)
  • 3 savivaldybės, įgyvendinančios atnaujintą jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį 2014–2021 m. periode (projekte dalyvauja Biržų rajono, Kėdainių rajono ir Anykščių rajono savivaldybės).

Ilgalaikiai projekto rezultatai:

Po projekto įgyvendinimo bus užtikrinamas JPSPP koordinacinio centro veikimas ir 1 psichologo (ne mažesniu nei 0,5 etato krūviu) paslaugų teikimas jaunimui bei toliau plėtojama JPSPP koordinacinė ir atvejo vadybos funkcija. Toliau bus palaikomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su partneriais ir plečiamas JPSPP teikiančių institucijų tinklas, siekiant tobulinti jaunimui reikiamas paslaugas. Pasibaigus projektui, koordinatorius toliau administruos savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalą (rengs informaciją, publikuos straipsnius, atliks adaptavimą ir pan.). Įgyvendinus projektą bus pasiekti tikslai, kurie padarys teigiamą poveikį programos sričiai. Jaunimui (14–29 m.) teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, išugdyti sveikos gyvensenos įpročiai, sumažintas jaunų žmonių sergamumas bei bus sukurta sistema efektyviai sprendžianti jaunimui susirūpinimą  keliančias problemas. Projekto metu daug jaunų žmonių bus paskatinti rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Projekto savivaldybėse, bus įdiegtas žaliasis koridorius, ko pasekoje bus sudarytos galimybės jaunam žmogui gauti efektyvias ir konfidencialias asmens sveikatos paslaugas per kuo trumpesnį laiką. Paslaugos jaunimui savivaldybėse taps kompleksinės ir įtraukiančios. Paslaugų kompleksiškumą užtikrins optimizuotas jaunimui paslaugas teikiančių institucijų tinklas. Taip pat paslaugų kompleksiškumą užtikrins pagerintos specialistų (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai) ir jaunimo sveikatos koordinatorių kompetencijos. Minėtos priemonės padės įgyvendinti bendrą programos tikslą ir pasiekti aukštą jaunimo sveikatos prevencijos lygį projekto savivaldybėse ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvoje.

Projektu bus daromas teigiamas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai, kadangi trejose savivaldybėse bus siekiama mažinti jų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus, nes norima priartėti prie šalies didmiesčių ir pagerinti regionų įvaizdį. Visoje valstybės teritorijoje bus vykdoma tolygi ir tvari plėtra. Įgyvendinat regioninės plėtros principą, bus užtikrinta kokybiška, švari ir saugi gyvenamoji aplinka, o dirbant su jaunimu, tuo pačiu išsispręs demografinės problemos bei atsiras geresnės galimybės išlaikyti jaunimą regionuose ir gerinti miestų, miestelių saviraiškos
galimybes bei patrauklumą. Galiausiai, projektui pasibaigus, regionų gyventojai suvoks apie įvairias sveiko gyvenimo galimybes.